Obec Chmelík

Přejít na obsah
Dnes je 14.8.2020, svátek má Alan.
Obec Chmelík
Obecní úřad
SDH Chmelík
Kontakt

Obecní úřad Chmelík

Chmelík 76

570 01 Litomyšl 

tel: 461 634 100

mobil: 731 441 578

obec.chmelik@tiscali.cz

Starosta:

Karel Šindelář

Telefon: 731441578

Místostarosta:

Pavel Vaňous

Telefon: 604556984

Účetní obce:

Petra Žroutová, DiS

Telefon: 605212667

 

Aktuálně

14. srpna 2020 - Dovolená - ordinační doba - David Dezort

DOVOLENÁ

Ordinační doba 17. 08. 2020 – 21. 08. 2020

MUDr. David Dezort Ordinace praktického lékaře

Tel.: Trstěnice 461634172

Tel.: Čistá 461634811

www.zstr.cz

17. 08. pondělí Trstěnice 07:30 – 10:00

18. 08. úterý Dr. Mareš, Sebranice 08:00 – 10:00

19. 08. středa Trstěnice 07:30 – 10:00

 20. 08. čtvrtek Dr. Mareš, Sebranice 08:00-10:00

 21. 08. pátek Čistá 07:30 – 10:00

MUDr. Marcel Mareš tel.: 603 701 208, Sebranice 32

4. června 2020 - Virtuální prohlídka obce Chmelík - Air View

 

Vážení spoluobčané,

 

obec pro Vás nechala vytvořit přehledný Air View náhled na naši malebnou vísku. Pro otevření aplikace klidněte zde.

15. května 2020 -

Návrh znaku a vlajky

pro obec Chmelík

 

Zákon o obcích (obecní zřízení) v paragrafu § 34a stanoví, že:

(1) Obce mohou mít znak a vlajku obce.

(2) Předseda Poslanecké sněmovny může obci, která nemá znak nebo vlajku obce,

na její žádost znak nebo vlajku obce udělit. Předseda Poslanecké sněmovny může

na žádost obce změnit znak nebo vlajku obce.

(3) Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.

Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Žádosti o udělení symbolů obce projednává Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, který je součástí Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jenž vyslovuje souhlas s návrhy znaků a vlajek obcí.

Evidenci žádostí o udělení obecních symbolů vede Podvýbor pro heraldiku, který současně publikuje informace o nových obecních symbolech České republiky

v systému REKOS (Registr komunálních symbolů).

 Tvorba nových obecních symbolů:

Znak a vlajka musí respektovat soubor více či méně pevně stanovených heraldických

a vexilologických zásad a musí rovněž vykazovat zřetelný významový vztah k lokalitě, kterou reprezentují.

Mezi relevantní tématické okruhy pro tvorbu znaku patří například konstituce

tzv. mluvícího znamení (vyjádření názvu obce), reflexe historické pečetní či razítkové symboliky obce, vyjádření patrona obce, odkaz na význačné události nebo pověsti

a mýty v dějinách obce, připomenutí erbovních motivů někdejších feudálních majitelů obce či panství, poukaz na specifické historické či současné řemeslné a jiné pracovní aktivity obyvatel obce, nebo vykreslení určitého relevantního přírodního motivu krajiny, do níž je obec zasazena.

Vlajka obce by měla odpovídat podobě či symbolice znaku obce. Jednou z možností

je konstituce geometricky koncipované vlajky ve formě kombinace horizontálních

či vertikálních pruhů a případně dalších geometrických obrazců, barevně odvozených ze znakových tinktur a doplněných fakultativně o některé relevantní znakové figury pro zdůraznění neopakovatelnosti každé vlajky. Často - a zejména u lokalit bez městského statutu, kde vzniká vlajka současně se znakem – se přistupuje rovněž

k tzv. opakování znaku, což znamená, že vlajka obce má stejnou či velmi podobnou figurální kompozici jako obecní znak.

 Znak obce:

Návrh znaku obce vychází ze zadání obce heraldicky zpracovat

a připravit ke schválení a udělení tradičně i aktuálně neoficiálně užívaný znak obce s tzv. mluvícím znamením, tzn. figurálním obsahem, který vyjadřuje název obce. Obsahem štítu neoficiálně užívaného znaku obce je přitom tradičně točitý chmelový stonek s jedním listem a pěti šišticemi zobrazený buď samostatně, nebo ve formě obtáčející kolík (resp. silnou poltící linku).

V předloženém návrhu znaku je chmelový stonek buď pomyslně obtáčející poltící linku, nebo je polcení přeloženo zúženým kůlem neboli kolíkem.

 

Heraldická pravidla o barvách a kovech:

Při realizaci návrhu znaku lze postupovat tak, že se jednotlivé varianty návrhu znaku

od sebe liší kromě kompozičního řešení také v barevném provedení. Pokud jde

o zvolení barev znaku v obecné rovině, existuje v heraldickém tvarosloví pravidlo

o nemožnosti pokládání barvy na barvu a kovu na kov. V klasické komunální heraldice

českých zemí hovoříme o šesti základních tinkturách, k nimž posléze přibyly další doplňkové tinktury, kupříkladu tzv. přirozené barvy. Dvě z oněch základních tinktur jsou tzv. kovy - zlatá neboli žlutá a stříbrná neboli bílá, zatímco ostatní - červená, modrá, zelená a černá - patří do kategorie barev. Je tedy možno volit buď kovový štít (resp. kovové pole štítu) a barevné figury, či opačně barevný štít (resp. barevné pole štítu) a figury kovové. V obou případech je přitom vhodné zachovat co nejmenší možný počet tinktur.

V případě obce Chmelík vychází návrh znaku ze současně užívaných

verzí neoficiálního znaku obce prezentovaných na internetových

stránkách obce, avšak současně jsou vypracovány a předloženy

i barevně zjednodušené či alternativní verze návrhu.

Blason neboli popis variant návrhu znaku obce:

 

Varianta 1:

„V červeno-stříbrně polceném štítě z okrajů štítu se vinoucí chmelový stonek, vpravo stříbrný s listem nad dvěma šišticemi a vlevo černý se třemi šišticemi.“

 

Varianta 2:

„V červeno-stříbrně polceném štítě z okrajů štítu se vinoucí zelený chmelový stonek, vpravo s listem nad dvěma šišticemi a vlevo se třemi šišticemi.“

Varianta 3:

„V červeno-stříbrně polceném štítě černý kolík obtočený z okrajů štítu se vinoucím zeleným chmelovým stonkem, vpravo s listem nad dvěma šišticemi a vlevo se třemi šišticemi.“

 

Vlajka obce:

Při tvorbě návrhu obecní vlajky platí, že námět nebo podoba vlajky koresponduje

s figurálním obsahem či podobou návrhu znaku. Tuto zásadu lze realizovat ve třech

základních intencích:

I-Přistoupením k tzv. opakování znaku (ať již k tzv. doslovnému či tzv.částečnému opakování znaku), což znamená, že se v listu vlajky objeví zcela totožné figury

ve stejné či obdobné kompozici jako ve znakovém štítu.

II-Zjednodušením znakových figur do geometrické kombinace pruhů s totožnými barvami.

III-Vzhledem ke konkrétnímu případu vyváženou kombinací postupů I. a II..

V případě návrhu vlajky pro obec Chmelík se přitom ukazuje jako adekvátní aplikovat ve všech variantách doslovné opakování znaku.

7. dubna 2020 - DOTACE

 

Obec získala dotaci z Programu rozvoje venkova. Byly z ní zbudovány dvě velké drátěné oplocenky na ochranu listnatých výsadeb a jedle proti okusu zvěří.

 

Název projektu: Oplocenky Chmelík 2018-2019

 

Registrační číslo: 17/005/08510/453/000661/KFRP/001

6. dubna 2020 - Nový jízdní řád

Rozklikni odkaz níže:

Nové autobusové spoje 

6. dubna 2020 - HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU

Hlášení místního rozhlasu Vážení spoluobčané, nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Vážení spoluobčané,

všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

Více informací naleznete na našich internetových stránkách.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

31. března 2020 - Šití roušek

Velké poděkování Lucce Vopařilové, Anetě Částkové, Míše Žroutové a Petře Žroutové za pomoc při šití roušek pro naše spoluobčany.

24. března 2020 - ÚPRAVA PRODEJNÍ DOBY COOP CHMELÍK !!!!

Hezký den.
Po pečlivém zvážení nastalé situace v souvislosti s epidemií koronaviru - COVID 19, jsme se i my jako COOP družstvo HB rozhodli
přistoupit k úpravám prodejní doby na všech našich provozovnách. Ke změně dočasné prodejní doby dojde s platností od středy 25.3.2020.
Na základě mé žádosti zaslané na všechny prodejny v pátek 20.3.2020, kde jsem Vás požádal o vyjádření k aktuálnímu personálnímu stavu a zároveň
o Váš návrh na úpravu prodejní doby se ke mně vrátily reakce z většiny prodejen - za což Vám velmi děkuji.
Při úpravách prodejních dob jsem bral v potaz Vaše vyjádření a zároveň jsem se snažil dobu upravit tak, aby Vám v maximální možné míře umožnila možnost
alespoň nějakého odpočinku avšak, aby zároveň velmi neomezila možnost nákupu pro naše zákazníky.
Tento přípis jde i na příslušný MěÚ či OÚ. 
Vás poprosím o komunikaci, především k obecním úřadům, aby úprava prodejní doby byla vyhlášena obecním rozhlasem.
Tuto úpravu prosím rovněž vyvěste v jakékoli provizorní formě na vchodové dveře.
Samozřejmě se může stát, že takto upravená doba se bude muset znovu upravovat, ať již na základě vydaných opatřen a nařízení vlády ČR,
nebo na základě aktuálního personálního stavu na vaší prodejně.


Upravená prodejní doba pro vaší prodejnu níž

 

PONDĚLÍ:   6:30 -13:00  /  15:00 - 16:00   

ÚTERÝ:       6:30 -13:00  /  15:00 - 16:00

STŘEDA:      6:30 -12:30

ČTVRTEK:    6:30 -13:00  

PÁTEK:         6:30 -13:00  / 14:30 - 16:30   

SOBOTA:      ZAVŘENO

 

 

18. března 2020 - Opatření hejtmana v době nouzového stavu

Pro bližší informace zmáčkněte tento odkaz:

 

18. března 2020 - Poplatek z komunálního odpadu za rok 2020

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany, že splatnost místních poplatků za odpady a poplatek za psa se prodlužuje do 30. dubna 2020. Pokud je možné, zasílejte na účet obce. Obecní úřad bude do odvolání pro veřejnost uzavřen, v případě potřeby volejte 461/634100 (od 8 do 12 hodin) nebo volejte starostu 731/441578.

12. března 2020 - Nouzový stav

12. března 2020 - Omezení v autobusové dopravě

10. března 2020 - Mimořádné opatření - koronavirus

Bližší informace ohledně mimořádných opatření ke koronaviru viz odkazy níže:

Dopis hejtmana

 

Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob

 

Mimořádné opatření  - uzavření základních, středních a vysokých škol

 

 

26. února 2020 - Poplatek z komunálního odpadu za rok 2020

UPOZORNĚNÍ

 

Místní poplatek z komunálního odpadu za rok 2020

 

- Sazba poplatku pro rok 2020 činí 550 Kč za osobu a rok

- Objekt sloužící k rekreaci je sazba poplatku 550 Kč za rok

- Poplatek je splatný v termínu do 31. března 2020, pokud celková výše poplatku přesáhne 1 000,-- Kč, může být uhrazena ve dvou rovnoměrných splátkách, které jsou splatné v termínech do 31. března 2020 a do 31. července 2020 

 

 

Místní poplatek ze psů za rok 2020

- Sazba poplatku za rok za prvního psa 50 Kč

- Za druhého a každého dalšího psa 75 Kč

 

Poplatky můžete uhradit hotově na pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách, tj. ve středu od 12.00 hod do 15.00 hod a od 16.30 hod do 18.00 hod nebo bezhotovostním převodem na účet Obce Chmelík vedeného u KB Svitavy, 31028591/0100.

20. ledna 2020 -

6. prosince 2019 -

Ordinační doba 23. 12. 2019 – 03. 01. 2020

MUDr. David Dezort

Ordinace praktického lékaře

Tel.: Trstěnice 461634172

Tel.: Čistá 461634811

www.zstr.cz

 

 23. 12. pondělí          Trstěnice      07:30 – 09:00

 

 27. 12. pátek              Čistá               07:30 – 09:00

 

 30. 12. pondělí          Trstěnice      07:30 - 09:00

 

 31. 12. úterý               Čistá               13:00 – 14:30

 

 2. ledna, čtvrtek        Trstěnice      dovolená

 

 3. ledna, pátek           Čistá               07:30 – 12:00

 

 

5. prosince 2019 -

 

                                    OZNÁMENÍ

   o veřejném zasedání zastupitelstva Obce Chmelík

Termín zasedání: 11.12. 2019 od 18.00 hod

Místo zasedání: kancelář OÚ

 Program:

                

  1. Změna rozpočtu.
  2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  3. Rozpočtové provizorium na rok 2020.
  4. Zpráva kontrolního výboru.
  5. Zpráva finančního výboru.
  6. Složení inventurní komise.
  7. Majetkoprávní úkony.
  8. Různé                                                         Karel Šindelář

                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

 

                

9. listopadu 2019 -

UPOZORNĚNÍ

Dovoluji si Vám touto cestou potvrdit  informaci o změně termínu svozu směsného komunálního odpadu ve Vaší obci. K tomuto kroku přistupujeme v rámci reorganizace svozových tras. Ve Vašem konkrétním případě se jedná o to, že dojde po naší vzájemné dohodě k posunu svozu celé svozové trasy ( obce Květná, Karle, Chmelík) z pondělí na středu. V současné době je “Vašim”svozovým dnem pondělí v sudém týdnu. Sudý týden zůstane zachován, pouze se “vymění” pondělí za středu. Příští řádný svoz - tedy pondělí 28.10.- proběhne ještě beze změny, další svoz pak proběhne v 46.týdnu ve středu 13.11.2019.

Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem.

Ing. Josef Gestinger
LIKO SVITAVY a.s.

 

23. ledna 2019 - Projekt - POŘÍZENÍ LESNICKÉ TECHNIKY

Aktuality z obce

14. srpna 2020

DOVOLENÁ Ordinační doba 17. 08. 2020 – 21. 08. 2020 MUDr. David Dezort Ordinace...

4. června 2020

  Vážení spoluobčané,   obec pro Vás nechala vytvořit přehledný...

15. května 2020

Návrh znaku a vlajky pro obec Chmelík   Zákon o obcích (obecní...

7. dubna 2020

  Obec získala dotaci z Programu rozvoje venkova. Byly z ní zbudovány dvě...

6. dubna 2020

Rozklikni odkaz níže: Nové autobusové...
Anketa
Jaký znak obce by se Vám nejvíce líbil?
Návrh č. 1
Návrh č. 1
hlasů: 12
Návrh č. 2
Návrh č. 2
hlasů: 0
Návrh č. 3
Návrh č. 3
hlasů: 18
Počet hlasujících: 30
Jsem robot:
Napište číslici devět:
Doporučujeme
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2013 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti